Bezpłatne badanie słuchu

DIAGNOSTYCZNE BADANIA SŁUCHU

W każdym naszym gabinecie wykonujemy bezpłatne badanie słuchu i zrozumiałości mowy, mające na celu wykrycie ubytków słuchu u pacjentów. Przed wykonaniem badania nasi dyplomowani protetycy słuchu szczegółowo poinformują państwa o jego przebiegu. Badanie słuchu jest proste, bezpieczne, bezbolesne i zajmuje niewiele czasu. 

Bezpłatne badanie słuchu wykonywane jest za pomocą profesjonalnej aparatury audiometrów diagnostycznych i obejmują:

WYWIAD AUDIOLOGICZNY

Wywiad audiologiczny polega na uzyskaniu od pacjenta jak najwięcej danych dotyczących jego stanu zdrowia, szczególnie tych dotyczących układu słuchowego. Dyplomowany protetyk słuchu zapyta Państwa o przebyte choroby uszu (zapalenia ucha środkowego, urazy ucha lub czaszki, operacje wykonywane na uszach, leki uszkadzające słuch, szumy uszne itd.). Kolejne pytania będą dotyczyć aktualnego (ogólnego) stanu zdrowia, przebytych chorób i przyjmowanych lekarstw oraz czy osoba była narażona na hałas (praca w hałasie). Następnie spytamy jak długo osoba zmaga się z niedosłuchem, czy korzystała już z aparatów słuchowych. Ostatnia część wywiadu dotyczy pytań w jakich sytuacjach pacjent gorzej słyszy oraz w jakich chciałby poprawić słyszenie.

Czas trwania: 20 minut

OTOSKOPIA - BADANIE ENDOSKOPOWE UCHA

Jaki jest cel badania?

Przede wszystkim diagnozuje się to, w jakim stanie znajduje się ucho zewnętrzne. Zazwyczaj wykorzystuje się do tego celu ostoskop oraz wideoskop. Są to narzędzia umożliwiające sprawdzenie, czy w kanale słuchowym nie ma ciał obcych i woskowiny. Wideotoskopia odbywa się z wykorzystaniem przewodu z kamerą. Dzięki temu, zarówno protetyk, jak i pacjent mogą obserwować na monitorze stan przewodu słuchowego. Metoda jest bardzo dokładna i pozwala ocenić również strukturę ucha zewnętrznego i błony bębenkowej. Wyniki badania umożliwiają wskazanie przyczyny niedosłuchu. Jeśli powodem jest wysokie stężenie woskowiny, niezbędna jest wizyta u laryngologa. Badanie może zostać przeprowadzane również w przypadku dzieci.

AUDIOMETRIA TONALNA

Co wnosi badanie?

Rezultat pozwala stwierdzić jaki rodzaj niedosłuchu występuje oraz jaki jest poziom uszkodzenia słuchu.

Kiedy należy wykonać badanie?
 1. Występowanie lub podejrzenie niedosłuchu.
 2. Problemy z utrzymanie równowagi lub zawroty głowy.
 3. Występujące w uszach szumy.
Teoretyczne i techniczne podstawy badania

Podczas badania ocenia się jakość słyszenia w zakresie częstotliwości od 125 Hz do 8000 Hz. W tym celu wykorzystywane są sygnały dźwiękowe zróżnicowane pod względem natężenia. Dźwięk może docierać do ucha na dwa sposoby. Drogą powietrzną lub kostną. Pomiary można zrobić bez konieczności zalecenia lekarza.

Jak się przygotować?

Nie trzeba spełniać specjalnych wymogów. Pacjent zapoznaje się jedynie z jego przebiegiem oraz tym, jak ma reagować na słyszane bodźce dźwiękowe.

Opis badania

Aby badanie słuchu przyniosło oczekiwany efekt wykonuje się je w specjalnie wyciszonym pokoju lub tzw. kabinie ciszy. Ważny jest odpowiedni poziom koncentracji pacjenta i osoby badającej. Przy sprawdzaniu przewodnictwa powietrznego, pacjent dostaje słuchawki, które emitują sygnał dźwiękowy z audiometru. Jeśli chodzi o przewodnictwo kostne, wykorzystuje się w nim słuchawkę kostną umiejscowioną na wyrostku sutkowatym w uchu pacjenta. Audiometr pozwala zarówno na zmianę natężenia, jak i częstotliwości dźwięku, jest sterowany ręcznie. W celu identyfikacji progu słyszalności, pacjent jest zobowiązany do informowania badającego o usłyszanych dźwiękach. Na każdej częstotliwości, czynność ta jest powtarzana kilkukrotnie. Tempo przebiegu obserwacji zależy od czasu reakcji badanego. Ostatecznie otrzymuje się wykres z informacjami o wynikach. Czas trwania: kilkadziesiąt minut.

Jak ocenić próg dyskomfortu?

Służy do tego badanie (UCL): Polega na zidentyfikowaniu poziomu dźwięku, który jest dla pacjenta nieprzyjemny i wywołuje dyskomfort.

Po zakończeniu badania:

Nie ma specjalnych zaleceń co do kroków jakie należy podjąć po działaniach przeprowadzanych przez protetyka. Nie ma również stwierdzonych powikłań. Z powodzeniem można zgłaszać się na wielokrotne wizyty. Nie ma przeciwskazań dla dzieci i kobiet w ciąży.

Czas trwania: 20 minut

AUDIOMETRIA MOWY, BADANIE ZROZUMIAŁOŚCI MOWY

Na czym polega?

Celem jest zbadanie całej drogi słuchowej. Ocenia się percepcje dźwięków powyżej progu słyszalności oraz stopień rozumienia mowy. Zazwyczaj przeprowadza się je przy protezowaniu aparatami słuchowymi w celu zdiagnozowania ich skuteczności.

W jakich przypadkach warto wykonać audiometrię mowy?
 1. Jeśli mamy do czynienia z niedosłuchem lub jego podejrzeniem.
 2. Problemy z równowagą oraz zawroty głowy.
 3. Problemy ze zrozumieniem mowy.
 4. W celu odpowiedniego dobrania aparatu.
 5. Szumy uszne.
Informacje teoretyczne i techniczne

Przeprowadza się je, wykorzystując specjalne słuchawki nauszne. Pacjent jest zobligowany do powtarzania usłyszanych słów oraz liczb. Warto dodać, że są one emitowane do każdego ucha osobno. Zalecenie lekarza nie jest konieczne.

Czy jest wymagane specjalne przygotowanie?

Tak jak w przypadku audiometrii tonalnej, nie ma potrzeby, aby pacjent specjalnie się przygotowywał. Standardowo, uzyskuje on informacje o przebiegu obserwacji.

Opis badania

Pacjent znajduje się w dobrze wyciszonym pomieszczeniu, gdyż do otrzymania rzetelnych wyników niezbędne jest wysokie skupienie. Badanie pozwala stwierdzić, jaka jest zdolność rozumienia mowy. Wykonuje się je w różnym natężeniu, przy wykorzystanie właściwie wyselekcjonowanych testów słownych wielo i jedno sylabowych. Zadaniem pacjenta jest powtarzanie usłyszanych słów lub liczb. Na koniec uzyskuje się wykres informujący o tym, jaki procent słów oraz przy jakiej głośności został prawidłowo zrozumiany. Czas badania zależy od czasu reakcji pacjenta, obserwacja trwa kilkadziesiąt minut. Oceniany zostaje również próg dyskomfortu.

Po zakończeniu?

Nie stwierdza się żadnych powikłań, ani przeciwskazań co do wykonania badania. Może być realizowane wielokrotnie przez pacjentów w każdym wieku, również kobiet w ciąży.

Czas trwania: 25 minut

AUDIOMETRIA IMPEDANCYJNA, TYMPANOMETRIA

Na czym polega?

Audiometria impedancyjna jest metodą audiometrii obiektywnej opierającą się na pomiarze ciśnienia w uchu środkowym, odruchów mięśnia strzemiączkowego i napięcia błony bębenkowej. Jest jedną z najczęściej stosowanych i najbardziej dokładnych metod badania ucha środkowego.

W jakich przypadkach warto wykonać audiometrię impedancyjną?
Badanie ma dużą wartość diagnostyczną przy diagnozie :
 • płynów infekcyjnych w uchu środkowym
 • wysiękowego zapalenia ucha środkowego
 • przerostu migdałków gardłowych/ podniebiennych
 • dysfunkcji trąbki słuchowej
 • otosklerozy
 • przerwania łańcucha kosteczek słuchowych
 • porażenia nerwu twarzowego
Informacje teoretyczne i techniczne
Audiometria impedancyjna obejmuje następujące testy:
 • tympanometrię, czyli pomiar ciśnienia w uchu środkowym
 • pomiar odruchu z mięśnia strzemiączkowego
Czy jest wymagane specjalne przygotowanie?

Tak jak w przypadku audiometrii tonalnej, nie ma potrzeby, aby pacjent specjalnie się przygotowywał. Standardowo, uzyskuje on informacje o przebiegu obserwacji.

Opis badania

W przewodzie słuchowym zewnętrznym umieszcza się niewielką sondę pomiarową zawierającą miniaturowy mikrofon i słuchawkę, przez którą emitowany jest dźwięk o niskiej częstotliwości. W zależności od stanu uchaśrodkowego, mniejsza lub większa porcja energii akustycznej emitowanej przez słuchawkę dociera za pomocą łańcucha kosteczek słuchowych do ucha wewnętrznego. Pomiar wielkości energii, jaka dotarła do ucha wewnętrznego, pozwala ocenić stan ucha środkowego. Badanie audiometrią impedancyjną powinno obejmować wyznaczenie tympanogramu oraz rejestrację odruchu mięśnia strzemiączkowego. Urządzenie samoczynnie zmienia ciśnienie w przewodzie słuchowym zewnętrznym, rejestrując zmiany podatności akustycznej ucha środkowego. Na podstawie wyniku badania można określić stan ruchomości łańcucha kosteczek. Badanie tympanometryczne pozwala z łatwością rozpoznać u małego dziecka dysfunkcję trąbki słuchowej oraz wysiękowe zapalenie ucha środkowego. Badanie odruchu mięśnia strzemiączkowego przeprowadza się również automatycznie, stosując stymulację ipsi- i kontralateralną bodźcami tonalnymi o częstotliwościach 500, 1000, 2000 i 4000 Hz. W przypadku małych dzieci ma ono duże znaczenie przede wszystkim w ocenie występowania objawu wyrównania głośności oraz w diagnostyce neuropatii słuchowej. Wynikiem badania audiometrii impedancyjnej jest tympanogram wraz z wartością natężenia odruchu strzemiączkowego na częstotliwościach 500Hz, 1kHz, 2kHz, 4kHz.

W zależności od wyglądu i rozmieszczenia krzywej tympanometrycznej ucho środkowe ocenia się jako normę (typ A), niedrożność całkowitą (typ B) lub niedrożność częściową (typ C). W przypadku wyniku B lub C podejmowane jest leczenie farmakologiczne, fizjoterapeutyczne lub operacyjne.

Po zakończeniu?

Nie stwierdza się żadnych powikłań, ani przeciwskazań co do wykonania badania. Może być realizowane wielokrotnie przez pacjentów w każdym wieku, również kobiet w ciąży.

Czas trwania: 10 minut

BADANIE KORZYŚCI Z DOPASOWANEGO APARATU SŁUCHOWEGO

Główny cel obserwacji?

Działania w zakresie badania korzyści wykonuje dyplomowany protetyk słuchu z firmy Konert. Musi on mieć pewność, że proponowane aparaty słuchowe będą idealnie dopasowane do potrzeb pacjenta.

W jakich przypadkach wykonać badanie?
 1. Niezdolność rozumienia mowy w aparacie słuchowym
 2. Wsparcie w wyborze odpowiedniego urządzenia
 3. W celu optymalnej konfiguracji aparatów u dzieci, przechodzących rehabilitację słuchu i mowy
 4. Kiedy chcemy zdobyć uprawnienia do wykonywania zawodu ( np. kierowcy, pilota, sportowca, itd.).
Teoretyczne i techniczne informacje

W przeprowadzeniu obserwacji niezbędny jest głośnik lub głośniki. Emitowane przez nie dźwięki są powtarzane przez pacjenta. Specjalne wskazanie lekarza nie jest konieczne do przeprowadzenia badania.

Czy należy się specjalnie przygotować?

Nie ma takiej potrzeby. Protetyk informuje o przebiegu obserwacji tuż przed jej rozpoczęciem.

Opis badania

Miejscem pomiaru jest wyciszony pokój. Obserwacja wymaga zaangażowania ze strony pacjenta i protetyka.

 1. Sformułowanie oceny subiektywnej – Jak pacjent reaguje na różne sytuacje akustyczne/rozmowa na żywo

Symulowanie sytuacji akustycznych pozwala na lepsze dobranie aparatów słuchowych. Obserwacja polega na emitowaniu dźwięków z głośników, a następnie na sprawdzeniu naturalności dźwięków oraz zrozumiałości mowy w hałasie. Dodatkowo można wykonać badanie słuchu szeptem. Jeśli przy założonym aparacie osoba wyraźnie słyszy dźwięk, a w przypadku braku aparatu go nie słyszy, wówczas aparat działa prawidłowo. Użytkownik dokonuje subiektywnej oceny jakości słyszanego dźwięku.

 1. Sformułowanie oceny obiektywnej – Pomiar w wolnym polu słuchowym

Obejmuje obserwacje zarówno przy założonym, jak i niezałożonym aparacie słuchowym. W celu uzyskania rzetelnych pomiarów, należy je przeprowadzić w takich samych warunkach. W zakres badania wchodzą testy słowne: jedno i wielosylabowe. Na tej podstawie porównuje się jakość słyszenia przy założonym i zdjętym urządzeniu. Uzyskane dane, umożliwiają protetykowi stwierdzenie korzyści z użytkowania aparatu słuchowego. Badanie trwa kilkadziesiąt minut. Można je wykonywać wielokrotnie, bez obawy o powikłania. Skorzystać mogą z niego zarówno dzieci, jak i kobiety ciężarne. Na podstawie badań można stwierdzić czy dana osoba ma ubytek słuchu i jaka będzie ewentualna korzyść z założonego aparatu słuchowego. Warto zaznaczyć, że problemy ze słuchem rozwijają się bardzo powoli i często bywają niezauważane. Systematycznie przeprowadzane kontrole, pozwalają odpowiednio wcześnie rozpocząć leczenie, aby zdolność dobrego słyszenia towarzyszyła nam jak najdłużej. Z pewnością nie warto zwlekać z badaniem słuchu. Dużą zaletą jest fakt, że kontrole trwają bardzo krótko i są w pełni bezpieczne dla Pacjenta. Decydując się na wizytę u nas, masz pewność, że badanie zostanie wykonane przez świetnie wykwalifikowanego specjalistę. Jeśli zauważyłeś/aś, że zdolność Twojego słyszenia uległa pogorszeniu, zachęcamy do skorzystania z bezpłatnego badania słuchu w celu dokładnego zdiagnozowania problemu. Przeprowadzane badania stanowią również idealny element profilaktyki.

Nie ulega wątpliwości, że bezpłatne badanie słuchu to znakomita okazja do uzyskania informacji na temat stanu naszego zdrowia. Kontrole warto przeprowadzać cyklicznie, co najmniej raz w roku. Jeśli zostanie stwierdzony ubytek słuchu, będzie można rozpocząć skuteczne leczenie.

Pomimo faktu, że problemy ze słuchem dotyczą najczęściej osób starszych, profilaktyczne badania w tym zakresie należy wykonywać w każdym wieku.

Zapraszamy do naszych Gabinetów. Zapewniamy miłą oraz profesjonalną obsługę.

JUŻ DZIŚ UMÓW SIĘ NA DIAGNOSTYCZNE BADANIA SŁUCHU

Badanie słuchu jest proste, bezpieczne, bezbolesne i zajmuje niewiele czasu.
Skontaktuj się z nami i sprawdź dlaczego warto wybrać nasze cyfrowe aparaty słuchowe.

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.